Python per a administradors de sistemes (PAS-2019)

Objectius

Dotar als administradors de sistemes dels coneixements de Python bàsic i d'eines relacionades

per crear scripts que ajudin a l'automatització de tasques.

Contingut

1. Introducció a Python 3

Tipus

Estructures de control

Funciones

Estructuras de dades

Mòduls

String i formateig de cadenes

Classes

Errors i excepcions

Depuració

2. Accéss a fitxers

Accés a fitxers de text

Importació/exportació a cvs

3. Entorns virtuals

Creació d'un virtualenv

Gestió d'entorns

Instal·lació de paquets i dependències

4. Accés a base de dades

Accés a MySQL i Postgres

Introducció als ORM

5. Creació d'scripts

Creació d'scripts amb passa de paràmetres en la línia de comandos

6. Introducció a fabric com a eina d'automatització de tasques i gestió de servidors remots via ssh

7. Introducció a Flask

Creació d'un servei Rest o una web de consulta simple

 

A qui va dirigit

Administradors de sistemes amb coneixements de programació i coneixements bàsics de Python.

Durada
25 hores